Sobota, 25 styczeń 2020
Konsultacje społeczne ankiety
Szanowni Państwo!


Gmina Maciejowice przystąpiła do realizacji projektu pn. "Przygotowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice".

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice jest kluczowe dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 zarówno przez Gminę Maciejowice jak i inne podmioty planujące realizację różnorodnych przedsięwzięć na jej terenie.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa i budżetu gminy.


W celu poznania Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy Maciejowice oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze proszę o wypełnienie niniejszej ANKIETY.

Ankieta jest anonimowa.

Wypełnioną ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: b.rulak@maciejowice.eu  lub wydrukować i dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Maciejowicach w terminie do dnia 7 czerwca 2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

termin złożenia/przesłania wypełnionych ankiet został przedłużony do 30 lipca 2016 r.


Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.